GÓI DỊCH VỤ TRỊ LIỆU

A. XÔNG (SAUNA)

60 Phút /250.000 VNĐ

B. Xoa bóp dây ấn huyệt

80 Phút /600.000 VNĐ

C. Xoa bóp dây ấn huyệt và xông muối

115 Phút /750.000 VNĐ

D. VIP

170 Phút /1.500.000 VNĐ

E. Xoa Bóp Day ấn huyệt Vùng Đầu, Vai, Chân

75 Phút /600.000 VNĐ

F. Xoa Bóp Day ấn huyệt Vùng Chân

65 Phút /450.000 VNĐ

Gói G. Gội Đầu

65 Phút /450.000 VNĐ

Gói thải độc

145 Phút /3.500.000 VNĐ